Промоция ПЕЦ - „Купи и сPEZели“ веднага!

Обновена на: 07.11.2018

Правила за участие в Играта „Купи и сPEZели“ Провеждана от „Орно " АД За периода от 00:00 ч. на ………………… г. до 23:59 ч. на …………………… г.

Настоящите Правила уреждат провеждането и участието на физически лица в Играта „Купи и сPEZели" /"Играта"/.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Орно“ АД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200704565 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев", ул. „Акад.Методи Попов“ № 24 А, ет.2, контакт http://www.orno.bg/orno/pages/contacts /"Организатор"; „Дружество"/. 2. Решението на „Орно " АД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на ……….2018 г. до 23:59 ч. на ………..2018 г. или до изчерпване на наградите по т.6 по-долу в съответния търговски обект, участващ в Играта, освен ако не са налице промени, съгласно т.20 или т.21 по-долу. 4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила".

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, участващи в Играта. Пълен списък на търговските обекти, участващи в Играта може да бъде намерен на сайта на Организатора: www.orno.bg.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора, са 20 /двадесет/ на брой за всеки един участващ в Играта търговски обект. Наградите са както следва: • PEZ диспенсър – 5 бр.; • PEZ химикалка – 5 бр.; • PEZ плодов пълнител – 5 бр.; • PEZ Детска раница – 5 бр. 6.1. Организаторът не е производител на разпределянитe с настоящата Игра награди.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта има всяко физическо лице с постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, което лице е закупило минимум 1 (един) бр. PEZ диспенсър от някой от търговските обекти, участващи в Играта в промоционалния срок и което лице за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник", а в множествено число „Участници": 8. В Играта нямат право да участват служители на „Орно" АД и членове на техните семейства. 9. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в Играта и се включи в Играта по начина и механизма, описан в тези Правила, декларира, че се е запознал с Правилата за участие в Играта, съгласен е с тях и ги приема и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респ. наградата да не му бъде връчена.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

10. Всеки Участник, който отговаря на условията за участие в Играта, описани в настоящите Правила, ще може да спечели предметна награда при покупка на артикул с марката “PEZ” в някой от търговските обекти, участващи в Играта. 11. Всеки Участник, закупил минимум 1 (един) бр. PEZ диспенсър ще получи от представител на търговски обект, участващ в Играта, възможност да изтегли скреч карта, която му предоставя възможност за спечелване на случаен принцип на един брой предметна награда; 12. Участникът, който желае да участва в Играта, следва да изтрие изтеглената скреч карта непосредствено след нейното изтегляне. В случай че скреч-картата е печеливша, на нея ще е обозначена една от наградите по т.6, които Участникът може да спечели. 13. При спечелване на предметна награда, Участникът ще получи веднага наградата си на място от търговския обект, в който е закупил минимум 1 (един) бр. PEZ диспенсър и в който е получил и изтрил печелившата скреч карта. Скреч карта, която е получена в един от участващите в Играта търговски обекти, не може да бъде използвана от Участника в друг търговски обект, участващ в Играта. В случай че това бъде направено, представителят на търговския обект, пред който е представена такава скреч карта, но от който не е получена същата, има право да откаже на Участника предоставянето на Наградата, посочена върху скреч картата. 14. Легитимацията при получаването на играта се извършва чрез предоставяне на скреч картата, от която да е видно спечелването на една от предметните награди, описани в т.6 от настоящите Правила. 15. Скреч карти, които са представени пред търговски обекти, участвали в Играта, след нейното приключване (независимо дали приключването се дължи на изтичане на срока на Играта или на изчерпване на промоционалните количества артикули), се считат за невалидни и срещу тях не може да се получи награда.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

16. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на официалния уебсайт на Организатора: www.orno.bg, както и във всеки един от участващите търговски обекти, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. 17. Печеливш Участник може да бъде помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите, за което няма да му се дължи хонорар или каквото и да било друго възнаграждение.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ 18. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. 19. При осъществяване на Играта, Организаторът няма да събира и обработва лични данни за участващите в играта физически лица под каквато и да е било форма. X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители, съобразно раздел VII Публичност на Играта. 22. Всеки Участник в Играта може да позвъни на телефонен номер 070020747 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта. 23. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Ръководството на Дружеството.