Промоция ПЕЦ - „Купи и сPEZели тротинетка“! във верига магазини Буров

Обновена на: 07.11.2018

Верига магазини Буров. Участват следните обекти:

- Магазин „Буров“ ул.Боряна, кв.Овча Купел, София

- Магазин „Буров“ бул.Стамболийски, кв.Красна поляна, София

- Магазин „Буров“ ул.Пражка пролет, кв. Фондови жилища, София

- Магазин „Буров“ ул.Урвич, кв.Хиподрума, София

- Магазин „Буров“ ул.Персенк, кв.Лозенец, София

Правила за участие в Играта „Купи и сPEZели тротинетка“

Провеждана от „Орно" АД За периода от 00:00 ч. на 31.10.2018 г. до 23:59 ч. на 25.11.2018 г.

Настоящите Правила уреждат провеждането и участието на физически лица в Играта „Купи и сPEZели тротинетка" /"Играта"/.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Орно“ АД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200704565 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев", ул. „Акад.Методи Попов“ № 24 А, ет.2, контакт http://www.orno.bg/orno/pages/contacts /"Организатор"; „Дружество"/. 2. Решението на „Орно " АД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 06.11.2018 г. до 23:59 ч. на 27.11.2018 г. или до изчерпване на промоционалните количества, освен ако не са налице промени, съгласно т.26 или т.27 по-долу. 4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила".

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, участващи в Играта. Пълен списък на търговските обекти, участващи в Играта може да бъде намерен на официалния сайт на организатора: www.orno.bg.

IV. НАГРАДИ

6. Наградата, осигурена от Организатора, е 1 /един/ брой тротинетка “Spartan Jumbo – 205 mm.” общо за всички участващи търговски обекти. Тротинетката е изработена от 80% лек алуминий, лесно сгъваема, разполага с легери ABEC 5 от въглеродна стомана, регулируема височина на кормилото: 78-99 см., колела 205 mm., със задно спирачен педал и максимално натоварване от 100 кг. 6.1. Организаторът не е производител на разпределяната с настоящата Игра награда. Наградата е произведена съгласно посоченото върху нея и придружаващите я документи. Спечелилият участник следва да се запознае с Инструкции за употреба на наградата. Дружеството – организатор на Играта не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции, по повод употребата на наградата.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта има всяко физическо лице с постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, което лице е закупило минимум 1 (един) бр. PEZ диспенсър от някой от търговските обекти, участващи в Играта в промоционалния срок и което лице за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник", а в множествено число „Участници": 8. В Играта нямат право да участват служители на „Орно" АД и членове на техните семейства. 9. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в Играта и се включи в Играта по начина и механизма, описан в тези Правила, декларира, че се е запознал с Правилата за участие в Играта, съгласен е с тях и ги приема и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респ. наградата да не му бъде връчена.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

10. Всеки Участник, който отговаря на условията за участие в Играта, описани в настоящите Правила, ще може да участва в теглене за предметна награда при покупка на артикул с марката “PEZ” в някой от търговските обекти, участващи в Играта. 11. Всеки Участник, закупил минимум 1 (един) бр. PEZ диспенсър от търговски обект, участващ в Играта, може да участва в теглене за спечелване на един брой предметна награда. 12. Участник, закупил 1 (един) бр. PEZ диспенсър от търговски обект, участващ в Играта, удостоверява покупката от съответния търговски обект, чрез издадения касов бон за покупката. Касовият бон, удостоверяващ покупката от съответния търговски обект, трябва да бъде придружен с попълнен на гърба на касовия бон мобилен телефонен номер от участника. Мобилният телефонен номер ще бъде използван от Организатора за осъществяване на контакт с Участника, който бъде изтеглен за победител или с Участник, който е изтеглен за резерва по смисъла на т.16 от настоящите Правила. 13. Валидният касов бон (с изписан на гърба мобилен телефонен номер за контакт с участника) следва да се постави от Участника в предварително запечатана и непрозрачна кутия, която е осигурена от Организатора на територията на участващите в Играта търговски обекти. 14. Участниците в Играта, които отговарят на условията за участие в Играта, описани в настоящите Правила, ще участват в теглене на наградата, което Организаторът ще проведе на 30.11.2018 г. на посочения в настоящите Правила адрес на Дружеството, когато ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш Участник, който ще има право да получи наградата, както ще бъдат изтеглени и трима резервни участника. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници. 15. Печелившият Участник от тегленето на наградите ще бъде изтеглен на произволен принцип в присъствието на нотариус, който ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 16:00 ч. на 30.11.2018 г., печелившият Участник ще бъде обявен на официалния сайт на Организатора на адрес www.orno.bg. С цел защита на личните данни на печелившия Участник, на посочената Интернет–страница ще бъдат публикувани единствено първите 3 (три) и последните 3 (три) цифри от телефонния номер, който е изтеглен като печеливш. 16. При теглене на печелившите участници, Организаторът ще изтегли в присъствието на нотариус и три допълнителни касови бона, поставени от Участници в съответните кутии, осигурени от Организатора. Трите допълнителни касови бона ще бъдат резервни Участници, както следва: • първият допълнително изтеглен касов бон ще бъде първа резерва; • вторият допълнително изтеглен касов бон ще бъде втора резерва; • третият допълнително изтеглен касов бос ще бъде трета резерва. 16.1. В срок до 16:00 ч. на 30.11.2018г., изтеглените резервни Участници ще бъдат обявени на официалния сайт на Организатора на адрес www.orno.bg. С цел защита на личните данни на изтеглените резервни участници, които са били изтеглени, на посочената Интернет–страница ще бъдат публикувани единствено първите 3 (три) и последните 3 (три) цифри от телефонните номера, които са изтеглени като резервни. 17. Печелившият участник в Играта по т.15 ще бъде потърсен на посочения върху касовия бон мобилен телефонен номер от представител на Организатора, за да бъде уведомени за спечелената награда. Печелившият участник може да получи наградата си в офиса на Организатора, находящ се в п.к. 1113, район „Изгрев", ул. „Акад.Методи Попов“ № 24 А, ет.2 от 09:00 ч. – 17:30 ч. като срокът за получаване на Наградата е до 10.12.2018 г. В този случай, печелившият участник следва да посочи адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда. В случай че не посочи адрес, печелившият участник следва да вземе наградата си от посочения адрес на офиса на Организатора. 18. При невъзможност от страна на Организатора да се свърже с победителя по т.15 в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на извършване на тегленето на победителя в присъствието на нотариус, наградата ще бъде предоставена на първия резервно изтеглен участник по т.16 по-горе. В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с първия изтеглен резервен участник в срок от 3 (три) работни дни по смисъла на предходното изречение, наградата ще бъде предоставена на втория резервно изтеглен участник. При невъзможност от страна на Организатора да се свърже с втория резервно изтеглен участник в срок от 3 (три) работни дни, наградата ще бъде предоставена на третия резервно изтеглен участник. При невъзможност от страна на Организатора да се свърже и с третия изтеглен участник в срок от 3 (три) работни дни, наградата ще остане в полза на дружеството-организатор. По отношение на връчването на наградите, в случай че се връчва на резервен участник, приложими са условията на т.17. 19. Легитимацията при получаването на наградата се извършва чрез представяне на мобилен апарат с работеща СИМ-карта на мобилния номер, който е бил вписан от Участника при участието му в Играта върху касовия бон, с който Участникът играе в Играта. Представител на Организатора при предаване на наградата извършва позвъняване към мобилния номер, посочен от лицето и изтеглен при тегленето на наградите, с цел верификация, че лицето, което се е явило за получаване на Наградата е ползвателят на мобилния номер, който е изтеглен за печеливш. 20. При получаване на наградата, печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването на наградата съставен за целта двустранен приемо-предавателен протокол. Наградата по чл. 6 се предава заедно с придружаващата я гаранционна карта и инструкции за употреба. 21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

22. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на официалния уебсайт на Организатора: www.orno.bg, както и във всеки един от участващите търговски обекти, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. 23. Печеливш Участник може да бъде помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите, за което няма да му се дължи хонорар или каквото и да било друго възнаграждение, както може да бъдат помолени да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

24. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. 25. По време на осъществяване на Играта, Организаторът няма да събира и обработва лични данни за участващите в играта физически лица под каквато и да е било форма.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

26. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

27. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители, съобразно раздел VII Публичност на Играта. 28. Всеки Участник в Играта може да позвъни на телефонен номер 070020747 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта. 29. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Ръководството на Дружеството.